O centru za kulturu

Širokim spektrom kulturnih i umetničkih programa i aktivnosti, Centar za kulturu Valjevo promoviše, afirmiše i podstiče razvoj kulture iz svih oblasti umetnosti i stvaralaštva, stvarajući time uslove za negovanje i sticanje kulturnih navika svoje stare i nove publike.

Ohrabrivanjem i osnaživanjem pojedinaca, grupa i inicijativa da izraze i realizuju svoje ideje, koriste svoja znanja i veštine na kreativan način, sopstvenom produkcijom i difuzijom programa i aktivnosti visoke umetničke vrednosti, Centar je ustanova sa najširim poljem umetničkog i kulturnog delovanja u gradu.

Specifični ciljevi:

 • Razvijanje postojećih i aktiviranje novih resursa ustanove zarad unapređenja rada
 • Usklađivanje dokumenata CZK sa važećim propisima i zakonima
 • Pravovremeno planiranje, monitoring i evaluacija programskih aktivnosti
 • Povećenje broja programa iz sopstvene produkcije i bolja promocija u gradu i regionu
 • Razvijanje i usavršavanje programa koji stimulišu decu i mlade
 • Podizanje svesti građana o značaju kulture i umetnosti
 • Uključivanje dece i mladih u aktivno kreiranje i sprovođenje programa
 • Pružanje podrške talentovanoj deci i mladima
 • Pružanje podrške lokalnim stvaraocima i civilnom sektoru
 • Negovanje i unapređenje saradnje sa obrazovno-vaspitnim ustanovama u Gradu i regionu
 • Negovanje i unapređenje saradnje sa manjinskim i osetljivim grupama
 • Razvijanje volonterizma
 • Planiranje i pisanje projekata i učestvovanje na konkursima
 • Saradnja sa srodnim institucijama Grada i šire
 • Usavršavanje kadrova